Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående generelle samhandelsbetingelser gælder for alle leverancer fra CompleteWare. Afvigelser fra de generelle samhandelsbetingelser skal foreligge skriftligt og underskrevet af både køber og CompleteWare.

1. Priser

a. Alle priser opgives eksklusiv moms og eventuelle afgifter med mindre andet er tydeligt angivet.

b. Priser oplyst i tilbud m.v. er gældende i 14 dage med mindre andet er oplyst.

2. Levering

a. Software leveres elektronisk pr. e-mail.

b. Licensnøgle leveres på e-mail til den oplyste kontaktperson hos kunden.

c. CompleteWare kan opkræve et gebyr for levering på andre medier. Dette gebyr fastsættes af CompleteWare.

3. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

a. Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for CompleteWare såfremt det accepteres pr. E-mail, fax eller post inden for 14 dage fra tilbudsdatoen.

b. Kundens accept skal være CompleteWare i hænde inden for ovennævnte frist.

c. CompleteWare bekræfter ordren såfremt det findes passende eller såfremt der indgår delleveringer.

e. Ved bestilling på hjemmesiden afsendes automatisk en bekræftelse på modtagelsen af ordren. Denne bekræftelse er ikke at betragte som en endelige ordrebekræftelse.

d. CompleteWare forebeholder sig ret til at afvise ordre bestilt via hjemmesiden uden begrundelse.

4. Betaling

a. Medmindre andet er aftalt skal et hvert køb betales via betalingsmodulet på hjemmesiden (Paypal) eller via bankoverførsel.

b. Kredit gives kun efter forudgående aftale og kun til virksomheder med gyldigt CVR nummer og med mulighed for kreditgodkendelse. Normal kredit til private virksomheder er 8 dage og offentlige institutioner og skoler 14 dage. Anden kreditfrist skal skriftligt aftales og fremgå af ordrebekræftelse.

c. Betaling skal ske senest på den på fakturaen angivne betalingsdato.

d. Ved for sen betaling har CompleteWare ret til at opkræve rykkergebyr samt renter jf. rentesats oplyst på faktura.

e. Såfremt betaling ikke har fundet sted efter nr. 2 rykker kan CompleteWare sende det skyldige beløb til inddrivelse hos en inkassovirksomhed. Gebyr for dette pålægges kunden.

f. Skulle der opstå tvist om en faktura, er det kundens pligt skriftligt at rette henvendelse til CompleteWares debitorbogholder inden for 8 dage fra fakturadato. Bilag eller anden relevant information skal vedlægges henvendelsen som dokumentation.

5. Det leverede produkt

a. CompleteWare kan ikke stilles til ansvar for relaterede produkters funktioner, som for eksempel databaseapplikationer, styresystemer, antivirussystemer, firewalls etc, der måtte blokere for en eller flere af de beskrevne funktioner i produktet.

b. CompleteWare kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tab eller udgifter i forbindelse med en mulig fejl, i det leverede program.

c. Der indgår ikke support- eller opdateringsabonnement i licensprisen med mindre dette er aftalt skriftligt eller det fremgår af tilbud eller faktura.

d. Completeware opbevarer ikke digitalt leverede produkter, og det er kundens eget ansvar at sørge for, at downloade produktet fra den angivne adresse i leverancen.

6. Service

a. Skulle der mod forventning opstå problemer i forbindelse med installation eller afvikling af et program købt hos CompleteWare er vi altid behjælpelige med at søge problemet løst. Enten direkte via os eller ved at hjælpe dig videre i det supportsystem, der måtte være på det konkrete produkt.

7. Rettigheder til brug af produkter

a. Alle rettigheder til brug af leveret software forbliver CompleteWares ejendom indtil betaling er sket.

b. Alle rettigheder til brugen af softwaren, følger de til enhver tid gældende licensbetingelser fra producenten.

c. Ved ibrugtagning af et produkt accepterer kunden licensbetingelserne.

8. Ophævelse af handel

a. Software købt på vores E-shop betragtes som værende taget i brug når licensnøglen er leveret pr. e-mail eller andet medie og kan derefter ikke returneres. Fuldt funktionsdygtige demoversioner findes på websiden til evaluering og afprøvning inden køb.

b. Ved returnering af produkter skal CompleteWare på forhånd kontaktes for udlevering af returnummer, som returvarer altid skal mærkes med. Returvarer der ikke er mærket med returnummer, returnes for kundens regning.

c. Produkter kan returneres op til 30 dage efter købet.

9. Force majeure

a. CompleteWare fralægger sig ansvar for levering såfremt der måtte optræde force majeure på baggrund af men ikke begrænset til:

Arbejdskonflikt, lokal strejke og lockout, samt hændelser CompleteWare ikke er herre over, som for eksempel brand, naturkatastrofer, energimangel, krig, mobilisering, oprør, uroligheder, beslaglæggelser eller ved forsinkelser i leverancer fra underleverandører der måtte skyldes nogen af de ovennævnte punkter.

10. Reklamationsret

Kunden har reklamationsret jf. købelovens bestemmelser.

11. Tvister

Aftaler indgået mellem CompleteWare og kunden er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, som efter forhandling ikke kan løses, skal afgøres ved Sø- og handelsretten i København.
Stenløse, april 2015